Étkezési díjak

Írta: Super User on . Beküldve: Rendeletek

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XII.24.) önkormányzati rendelete
az étkezési ellátást biztosító intézményekben fizetendő térítési díjakról

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:


1. §(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testület által fenntartott intézményekre.


(2) Az intézményi térítési díjakat az alábbiak szerint határozza meg:

  1. Személyes gondoskodás körében tartozó ellátások térítési díja egész napos ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna) esetén:


Móra Ferenc Tagiskola Becske:

  • 485,- Ft/ nap (mely az Áfát is tartalmazza)
  • 350,- Ft / ebéd menzai ellátásban(mely az Áfát is tartalmazza)

Becskei Kerek-perec Óvoda:

  • 390,- Ft / nap (mely az Áfát is tartalmazza)

Szociális alapszolgáltatásban fizetendő intézményi térítési díj:

  • étkeztetés (ebéd):                 540,- Ft/ nap,
  •  (az önkormányzat áfa alanyi adómentes)
  • Ételkiszállítás költsége: 320,- Ft/ óra (az önkormányzat áfa alanyi adómentes)
  1. vendégek térítési díja
  • felnőtt étkezés (ebéd) 760,- Ft (az önkormányzat áfa és alanyi adómentes)


2. §(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó térítési díjakat az önkormányzat szociális rendeletében foglalt szabályok szerint, csökkentheti, elengedheti.(2) A gyermekek védelméről szóló törvény rendelkezései alapján:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

ae) nevelésbe vették;

b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

bb) nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

da) nevelésbe vették, vagy

db) utógondozói ellátásban részesül.(3) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani

a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdésb) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.3. §E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendeletben meghatározott térítési díjakat, nyersanyagnormákat 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
social facebook box blue