Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XII.01.)) önkormányzati rendelete a települési adóról

on .

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XII.01.)) önkormányzati rendelete

a települési adóról

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint az 1/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi közszolgáltatások biztosítása érdekében Becske község illetékességi területén található termőföldekre földadó elnevezéssel vagyoni típusú adókötelezettséget állapít meg, továbbá a 43.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Földadó

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1.§

(1)Becske község illetékességi területén földadóban adóköteles az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, gyep, fásított terület, erdő művelési ágban nyilvántartott ingatlan (a továbbiakban: földterület).

(2)A földadó határozatlan időre kerül bevezetésre.

(3)A földadó alanya az – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. (1) bekezdésében foglalt korlátozással - aki a naptári év első napján a földterület tulajdonosa.

(4)Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

Az adó alapja és mértéke

2. §

(1) A földadó alapja a földterület kataszteri tiszta jövedelme.

(2) A földadó évi mértéke 600 Ft/AK.

Adómentesség

3.§

Mentes a földadó alól az az adóalany, akinek a tulajdonában lévő összes földterület kataszteri tiszta jövedelme a 2 AK-t nem éri el.

Eljárási rendelkezések

4. §

(1) A földadót az adóalany önadózással állapítja meg az ingatlan-nyilvántartásban a tárgyév első napján nyilvántartott adatok alapján.

(2) A földadót évente két egyenlő részletben kell megfizetni.

(3) Az első részletfizetés határideje minden év március 15., a második részletfizetés határideje minden év szeptember 15. napja.

(4) A földadó bevezetésének évében az adóalany az év július 31. napjáig köteles bejelentést tenni – az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon az adott év január 1-jei állapotának megfelelően – amennyiben a rendelet hatálya alá tartozó adóköteles földterülettel rendelkezik.

(5) Az adóalanynak nem kell újabb bejelentést tennie mindaddig, ameddig a földadót (adókötelezettséget) érintő változás nem következett be.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

4.§.

(1) Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdését, a 42/B. §-t és a 43. § (3) bekezdését, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezésit kell alkalmazni.

(2) A rendelet (3) bekezdésben meghatározott kivétellel 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) A rendelet 2. § (2) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.

Szalatnyainé Zsigmond Éva Dr. Bata Ákos

polgármester jegyző
social facebook box blue