Becske község honlapja

A fejlődő település...

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus Ügyintézés Portál e-Önkormányzat Portál

Magyar Falu Program

magyar falu program logo

Pályázati információk

becske palyazatok infoblokk esza 20200514
infoblokk kedv final felso cmyk ERFA 1

Egyéb

Keress a Facebook-on

Tárgy: Becske községben jelöltállításhoz
szükséges jelölések számának megállapítása.
19/2019.(VIII.8.) számú HVI határozat
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Becske községben az egyéni listás és polgármester-jelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:
Egyéni listás képviselő-jelölt: 5 ajánlás
Polgármester-jelölt: 14 ajánlás


A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16 óráig kell bejelenteni a Berceli Helyi Választási Bizottságnál.
E határozat a Becskei Önkormányzat épülete (2693, Becske Petőfi út 1/a) hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.becske.hu) közzétételre kerül.
A határozat ellen a Helyi Választási Bizottsághoz (2686 Becske, Béke út 1.) címzett kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Irodánál. Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat közzétételétől, 2019. augusztus 8. napjától számított 3. napon, legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen a választási irodához. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő.
A kifogást írásban - személyesen, levélben (2687 Bercel, Béke út 1.), telefaxon (35/535-019), elektronikus levélben ( )- eljuttatva lehet benyújtani.
A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölőszervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A kifogás tárgyi illetékmentes.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása során az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019.(VII.29.) IM. rendelet 20. § (1) bekezdése szerint 2019. augusztus 8-án.
A Ve. 307/E. §. (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – a 19/2019.(VII.29.) IM. rendelet 20. § (2) bekezdésének megfelelően a 2019. augusztus 7-i - adatai alapján kell megállapítani.
A Ve. 307/E. §. (3) bekezdésének rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárjainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
Az Övjt. 9. § (3) bekezdése szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település választópolgárjainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.
Fentiek alapján 2019. augusztus 7-én a központi névjegyzéknek – a „Nemezti Választási Rendszer" informatikai alkalmazás (NVR) Választást Előkészítő Rendszerrészre (VER) által közzétett adatai szerint Becske község választópolgárjainak száma 453 volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 5, 3 %-a pedig felfelé kerekítve 14.
Ezért a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát.
A határozat a Ve. 307/E. §-ban és a Övjt. 9 § (1) és (3) bekezdésében foglaltakon alapszik.
A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208.§ biztosítja, a benyújtására, elbírálására vonatkozó előírásokat a 209. §, 210. § és a 212. § tartalmazza. Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.
Becske, 2019. augusztus 8.

Dr Bata Ákos
HVI vezető